Bolig, husholdning, hobby

Har du behov for et hjælpemiddel, og vil du gerne søge din kommune om at få bevilliget et hjælpemiddel til hjemmet, kan du læse med her og blive lidt klogere på proceduren.

Hvem kan søge om bevilling af hjælpemidler til hjemmet?

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger, hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat

For at få et hjælpemiddel bevilliget er det afgørende ikke din sygdoms art og omfang, men de følger, du har af sygdommen eller funktionsnedsættelsen. En betingelse er, at hjælpemidlet skal kunne bidrage til, at du kan leve så normalt og selvstændigt som muligt i dagligdagen.

Bevilling af hjælpemidler til hjemmet samt bevilling af alle andre hjælpemidler er uafhængig af din indkomst og økonomi.

 

Hvordan søger man om at få et hjælpemiddel fra kommunen?

Når du vil søge kommunen om et handicap hjælpemiddel, skal du gå ind på hjemmesiden borger.dk eller på din egen kommunes hjemmeside. Du finder ansøgningen under afsnittet hjælpemidler, og du skal søge digitalt.

I ansøgningsskemaet bliver der spurgt ind til dine helbredsforhold herunder undersøgelser og behandlinger i forbindelse med funktionsnedsættelsen. Du har mulighed for at vedhæfte dokumentation fra egen læge, hospital eller andet behandlingssted.

Det, du kan søge om støtte til, er bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Du skal være opmærksom på, at har du selv anskaffet hjælpemidlet, inden kommunen har færdigbehandlet din ansøgning, refunderer de som udgangspunkt ikke udgiften. 

 

Ansøgning om personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler også kaldet kropsbårne hjælpemidler, er blandet andet hjælpemidler til diabetes, stomi, bandager, parykker, kompressionsstrømper og ortopædisk fodtøj. Du finder ansøgningen til personlige hjælpemidler samme sted som ovenfor nævnt.

 

Ansøgning om nødvendige boligændringer

Du kan søge om hjælp til at få lavet ændringer i din bolig, så den kommer til at passe bedre til dig og dine behov. Men vurderer kommunen, at din nuværende bolig ikke i tilstrækkelig grad kan tilpasses dine behov, og du derfor må finde en ny og bedre egnet bolig, giver kommunen støtte til at dække de udgifter, der er forbundet hermed.

 

Ansøgning om forbrugsgoder

Forbrugsgoder er kort fortalt produkter, som forhandles bredt i detailhandlen, og som anvendes udbredt i befolkningen.

Du kan søge om tilskud til forbrugsgoder, kravet er at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe dig i din dagligdag, og din udgift skal overstige 500 kr.

Du kan ikke søge tilskud til forbrugsgoder, der normalvis indgår i sædvanligt indbo som et tv, en telefon eller en almindelig seng.

Bevilliget af tilskud til et forbrugsgode er 50% af prisen for et almindeligt standardprodukt af samme slags. Har du et dokumenteret behov, som gør, at det forbrugsgode du ansøger om, er dyrere end et almindeligt standardprodukt, dækkes merudgiften af kommunen.

Der gælder særlige regler, hvis det forbrugsgode du søger om, udelukkende har til formål at afhjælpe dig pga. af et handicap. Kontakt din kommune.

 

Hvilke hjælpemidler kan jeg søge om?

Det er ikke kun hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer du kan søge om, det er eksempelvis i visse tilfælde også:

  • Briller
  • Støtte til handicapbil
  • Udskiftet af hjælpemiddel
  • Reparation af hjælpemiddel

Læse mere om mulighederne på Borger.dk

 

Hvad sker der når ansøgningen om et hjælpemiddel er sendt?

Når du har sendt din ansøgning om et hjælpemiddel og den er modtaget i kommunen, skal det først vurderes, om du har medsendt tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes en afgørelse. Mangler der oplysninger i ansøgningen, indhenter kommunen dem selv via egen læge, speciallæger, hospital etc. I nogle tilfælde aflægger visitator fra kommunen hjemmebesøg inden en afgørelse træffes.

Imødekommes din ansøgning, vil du modtage en bevilling fra kommunen, og du er klar til at modtage hjælpemidlet eller benytte dig af ordningen om frit valg.

 

Hvordan fungerer ordningen om frit valg af hjælpemidler?

Formålet med fritvalgsordningen er, at du som borger med nedsat funktionsevne har frit valg af hjælpemidler. Ordningen giver dig ret til selv, at vælge leverandør af det eller de hjælpemidler, du bliver bevilliget og du kan, mod betaling af prisdifferencen, selv vælge et dyrere hjælpemiddel end det kommunen bevilliger dig.

Når du tilvælger fritvalgsordningen, skal du selv indkøbe hjælpemidlet, og kommunen refunderer efterfølgende deres andel af beløbet. Det beløb du får refunderet, svarer til det beløb kommunen selv kan erhverve hjælpemidlet for hos sin leverandør.

Er det hjælpemiddel, du får bevilliget, ét som kommunen, ikke har en leverandøraftale på, vil du få refunderet et beløb svarende til prisen på bedst egnede og billigste hjælpemiddel af samme art.

Du kan ikke anvende ordningen, hvis kommunen kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådighed.

 

Har du stadig spørgsmål til ansøgning og bevilling af hjælpemidler, kan du kontakte din kommune.